Publications 2017

Статті у журналах Scopus

Zhdanova, S. Bereznenko, N. Bereznenko, D. Novak Textile materials manufacturing features with the use of antimicrobial additives // Vlakna a Textil. – 2017. – Vol. 24(4). – P.41

Монографії

Новак Д.С. Композиційні матеріали електротехнічного призначення на основі термопластів: монографія / Д.С. Новак, Н.М. Березненко, А.В. Курганський. – М.: Lulu Press, Inc., 2017. – 181 с. – ISBN 978-1- 387-40813- 9

Розділи монографій

Bereznenko S., Bereznenko N., Kurhanskyi A., Pawlowa M. Integrated evaluation of textile materials influence on energoinformational state of the human. Monograph: edited by Iwona Frydrich, Grazyna Bartkowska, Maria Pawlowa – 2017. – P. 264-269

Redko Ya. Application of the method in situ in the process of nanotreatment for the obtaining of functional textile materials. Actual problems of modern science. Monograph: edited by Musial Janusz, Polishchuk Oleh, SorokatiyRuslan – 2017. – 921 p. (P. 249–257).

Статті у фахових виданнях

Зенкін М.А., Василенко В.М., Лініченко Г.С. Забезпечення якості модельних конструкцій одягу  на етапі розробки технологій типового проектування // Вісник Інженерної академії України, 2017 –  № 4 –  с. 150-156.

Романюк Є. О. Розробка поліфункціональних плетених матеріалів нової конструкції / Є. О. Романюк, А. В. Курганський // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки. – 2017. – № 5 (114). – C. 152-158.

Курганський А.В., Саковець В.В., Гончаров О.С., Василенко В.М. , Новак Д.С., Курганська М.М. Дослідження мікрокліматичних показників підодягового простору в умовах холоду / Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки. – 2017. – № 6 (115). – C. 120-127.

Подані заявки та отримані патенти

Комплекс для оцінювання фізіологічного стану  суб’єкта в одязі / А. В. Курганський, М.М. Курганська, С.М. Березненко; власник Київський національний університет технологій та дизайну – № u201711372

Система моніторингу підодягового простору / А. В. Курганський, М.М. Курганська; власник Київський національний університет технологій та дизайну – № u201712746 від 22.12.2017р.

Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей

Novak, N. Bereznenko, V. Sidko , J. Venger Copper plated graphite effect on the properties of electroconductive polyvinyl chloride compositions // 2nd International Scientific Conference “Advanced Polymer Materials and Technologies”, 12-13 October 2017, Kyiv National University of Technologies and Design.

Garanina Olga, Panasiuk Igor, Vardanian Anna. Influence of superficial modification on electric conductivity of polyacrylonitril fiber // «Advanced polymer materials and Technologies» 2nd International Conference (October 12-13). – Kyiv, 2017.

Kovryzhko A., Red’ko Ya. Рrotective textile materials: obtaining and properties. CREATIVITATE. TECNOLOGY. MARKETING: CTM 2017: Proceedings of the IVth International Symposium (26 – 28 October). – Moldova, Chisinau 2017. – P. 279–284.

Курганський А. В., Астістова Т. І. Аналіз біофізики комплексу бойового екіпірування із застосуванням натільної бездротової системи у реальному часі / Тези доповідей V Міжнародної науково‑практичної конференції​ ​”Проблеми ​​координації воєнно‑технічної та оборонно‑промислової політики в Україні.​ ​Перспективи розвитку озброєння та військової техніки”, 11-13.10.2017 МВЦ, м. Київ – с.157

Редько Я. Застосування методу in situ в процесі нанообробки для отримання функціональних текстильних матеріалів // VII Ukrainian-Polish Scientific Dialogues: Conference Proceedings.  International Scientific Conference, 18-21 October 2017, Khmelnytskyi – Medzhybizh.  –  Khmelnytsky  National University, 2015. – P. 132–133.

Ясковець С.М, Астістова Т.І, Курганський А.В. «Розробка системи оцінювання характеристик одягу комплекту спеціального призначення» //Інформаційні технології в науці, виробництві та підприємництві: зб. наук. праць молодих вчених, аспірантів, магістрів кафедри інформаційних технологій проектування/ під редак. В.Ю. Щербань/ – К. : КНУТД, 2017. – c.130-135 –– ISBN 978-614- 7480-66- 1

Publication till 1/10/2018

Курганський А. В. Інноваційні біометричні пакети текстильних матеріалів та виробів для комплексного оцінювання тактико-технічних властивостей речового майна військовослужбовців / Наука: безпека країни та розвиток військово-промислового комплексу: Інформаційно-комунікативний захід (м. Київ, 12-13 жовтня 2016), відп. ред. В.С.Шовкалюк. – К.: ТОВ «Міжнародний виставковий центр». –  2016. – C. 85-86.

Курганський А. В. Принцип зонально-диференційованого розташування елементів бездротових сенсорних мереж моніторингу мікроклімату під одягом [Текст] / А. В. Курганський, С. М. Березненко, М. М. Курганська // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Технічні науки. – 2016. – № 5 (102). – C. 118-125.  http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/3420

Пат. 103936 Україна, МПК A41D 1/02 (2006.01), A41D 13/00 (2006.1). Куртка з контролем підодягового мікроклімату / А. В. Курганський, Е. О. Сугоняко ; власник Київський національний університет технологій та дизайну. – № u201505679 ; заявл. 09.06.2015 ; опублік. 12.01.2016, Бюл. № 1. – 6 c.http://er.knutd.com.ua/bitstream/123456789/2968/1/103936_Kurhanskyi.pdf 

Курганський А. В., Защепкіна Н. М. Моніторинг активності водія із застосуванням бездротових сенсорних мереж //Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. – 2016. – №. 2 (77). http://vtn.ztu.edu.ua/article/view/80511

Romankevich O.V., Garanina O.O., Bardash N.A. Affinity of cationic dyes for polyacrylonitrile fiber // Fiber chemistry. – 2014. – V. 46 , №3 . – р. 161-164. http://link.springer.com/article/10.1007/s10692-014-9581-x

Red’ko Ya., Romankevich O. Fiber Decorated with Magnetite Using Heterocoagulation // Fibre Chemistry. – Nov. 2014. – Vol. 46 (4). – P. 257–261. http://link.springer.com/article/10.1007/s10692-014-9601-x

Graphic modeling of conductive filler spatial distribution in polymer matrix / Novak, D., Budash, Y., Bereznenko, N. // Vlakna a Textil . – 2016. –Vol. 23. – P. 37-42 http://vat.ft.tul.cz/Archive/VaT_2016_2.pdf

Structural and morphological characteristics of polyethylene composites with different conductive fillers / Budash, Y., Novak, D., Plavan, V. // MaterialePlastice . – 2016. – Vol. 53, no. 4. – P. 693-698 http://www.revmaterialeplastice.ro/pdf/BUDASH%20Y%204%2016.pdf

Курганська М. М. Оцінювання сумісності елементів перспективних комплектів бойового спорядження: аеробна продуктивність організму суб’єктів [Електронний ресурс] / М. М. Курганська, С. М. Березненко, А. О. Малій, Курганський А. В., В. М. Василенко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія : Технічні науки. – 2017. – № 1. – С. 58-63. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknutdtn_2017_1_9

Курганський А. В. Система дистанційного моніторингу мікроклімату та тиску в режимі реального часу на базі натільних сенсорних мереж [Текст] / А. В. Курганський, В. М. Василенко, М. М. Курганська, В. В. Саковець // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки. – 2017. – № 2 (108). – C. 114-119. http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/6457

Курганський А. В. Принцип зонально-диференційованого розташування елементів бездротових сенсорних мереж моніторингу мікроклімату під одягом [Електронний ресурс] / Курганський А. В., С. М. Березненко, М. М. Курганська // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія : Технічні науки. – 2016. – № 5. – С. 118-125. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknutdtn_2016_5_16

Курганський А.В. Огляд ринку індивідуального бронезахисту /Курганський А. В., М.Є. Александров, М.М. Курганська // Легка промисловість. – 2016. – № 3. – С. 24-27. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/legpro_2016_3_9.

Євлашкіна О. В. Дослідження механічних властивостей з’єднувальних швів формоутворюючого шару на основі нетканих матеріалів в пакетах одягу [Електронний ресурс] / О. В. Євлашкіна, Курганський А. В., В. М. Василенко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія : Технічні науки. – 2016. – № 6. – С. 87-93. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknutdtn_2016_6_12

Редько Я.В., Романкевич О.В., Брик О.Б. Дослідження магнітних властивостей волокнистих матеріалів, що містять наночастинки магнетиту // Вісник КНУТД – 2013. – № 1 (69).– C. 111–117. ISSN 1813-6796 http:/er.knutd.com.ua/publications/pdf./111_116

Редько Я.В., Романкевич О.В. Модифікація текстильного матеріалу шляхом синтезу наночастинок in situ для надання магнітних властивостей // Вісник КНУТД – 2015. – № 5 (90).– C. 221–225. ISSN 1813-6796 http://vistnyk.knutd.com.ua/files/Visnyk/BULETTIN%20of%20%20KNUTD%205_90_2015

Редько Я.В., Романкевич Я.О., Чвертка Т.А.,Таран А.О. Дослідження можливості синтезу наночастинок IN SITU для створення нанокомпозиційного текстильного матеріалу // Вісник КНУТД – 2015. – № 2 (84).– C. 269–274. ISSN 1813-6796 http://vistnyk.knutd.com.ua/files/Visnyk/BULLETIN%20of%20KNUTD%202_84_2015

Курганський А.В. Розробка радіаційно-захисного одягу для працівників АЕС / Г. Г. Білоусова, А. В. Курганський // Вісник Хмельницького національного університету. Серія : Технічні науки. – 2013. – № 3. – С. 25 http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/tech/2013_3/05bil.pdf

Курганський А.В. Аналіз засобів для зменшення динамічних навантажень на тіло працівника АЕС / І. А. Тищенко, А. В. Курганський // Київський національний університет технологій та дизайну. Вісник КНУТД. – 2012. – № 4. – С. 167-170 . – ISSN 1813-6796 http://ru.knutd.com.ua/publications/pdf/Visnyk/2012-4/167_170.pdf

Курганський А.В. Удосконалення утеплюючого радіаційно-захисного одягу для працівників АЕС / А. В. Курганський;, І. В. Проданчук // Київський національний університет технологій та дизайну. Вісник КНУТД. – 2013. – № 5. – С. 138-142 . – ISSN 1813-6796 http://knutd.com.ua/publications/pdf/Visnyk/2013-5/138_142.pdf.pdf

 

Супрун Н.П. Дослідження гігієнічних властивостей пакетів екологічних матеріалів для швейних виробів / Н.П. Супрун, ;В. М. Василенко; // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2013. – № 4 – С.124-127. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Vchnu_tekh/2013_4/24sup.pdf

Супрун Н.П. Визначення термічних властивостей нетканих полотен, отриманих на базі регенерованих бавовняних волокон. / Н.П. Супрун, ;В.М. Василенко;, Г.В. Щуцька // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2014. – № 2 (76). – С. 69-72. http://er.knutd.com.ua/bitstream/123456789/938/1/V76_P069-072.pdf

Супрун Н.П. Визначення термічних властивостей нетканих полотен, отриманих на базі регенерованих бавовняних волокон. / Н.П. Супрун, В.М. Василенко, Г.В. Щуцька // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2014. – № 2 (76). – С. 69-72. http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/938

Василенко В.М. Визначення теплового опору нових композиційних текстильних матеріалів з використанням установки ИТ-7С. / В.М. Василенко, Н.П. Супрун, Л.Й. Воробйов, З.А. Бурова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2014. – № 5 (79). – С. 198-202. http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/876

Супрун Н.П. Визначення механічних характеристик термоклейових пакетів текстильних матеріалів [Електронний ресурс] / Н.П. Супрун, В.М. Василенко, Г.В. Щуцька // Електронний журнал «Технології та дизайн». – К.: КНУТД. – № 3 (8). – 2013. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/td_2013_3_2.pdf.

Василенко М.П. Розробка методу визначення комфортності текстильних матеріалів на основі власних електромагнітних випромінювань / М.П. Василенко, В.М. Василенко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2016. – № 2 (96). –С. 148-153. http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/876

Василенко В.Н. Определение механических характеристик термоклеевых пакетов текстильных материалов / В.Н. Василенко, Н.П. Супрун, А.В. Щуцкая // Дизайн. Материалы. Технология. – 2013. – №5 (30). – С. 31-33. https://elibrary.ru/item.asp?id=21005204

Garanina O.A. Dyening with the sorption of nanoparticles / Garanina O.A., Romankevich O.V., Romankevich Ya.O. // Ukrainian-Polish scientific conference. Membrane and sorption processes and technolo, О.А.Гаранина gies. – 1-3 desember – Kyiv, Ukraine – p. 112-113

Романкевич О.В. Свободная энергия и поверхностное натяжение при смачивании / О.В.Романкевич, О.А.Гаранина // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського, 2015. С

30    Романкевич О.В. Поверхностное натяжение и свободная энергия поверхности /

 

О.В.Романкевич , О.А. Гаранина // Легкая промышленность, 2015 №4 (243). С 23-28. http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/1607

 

31    Близнюк Т.В. Дослідження морфологічних особливостей вовняних волокнистих матеріалів методом скануючої мікроскопії / Близнюк Т.В., Редько Я.В., Гараніна О.О., Романкевич О.В. // ВІСНИК КНУТД №4 (88), 2015 Серія «Технічні науки» С. 164-169 http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/564

 

32    Гараніна О.О. Фарбування функціоналізованих поліакрилонітрильних волокнистих матеріалів за гетерокоагуляційним механізмом / О.О.Гараніна, І.В. Панасюк, Я.О. Романкевич, Кравченко Я.Ю. // Вісник КНУТД. Серія «Технічні науки» № 2 (84). – 2015 . –С. 247-252 http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/323

 

33    Ващенко Ю. О. Капілярне змочування гідрофобних волокнистих матеріалів / Ю. О. Ващенко, О. О. Гараніна, О. В. Романкевич // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2014. – № 3. – С. 264-267. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_tekh_2014_3_53

 

34    Близнюк Т. В. Дослідження вовняних волокнистих матеріалів після обробки [Текст] / Т. В. Близнюк, О. О. Гараніна, О. В. Романкевич // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2014. – № 5 (79). – C. 207-209. http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/878

 

35    Романкевич О.В. Смачивание поверхности волокон жидкостью/ О.В. Романкевич, О.А. Гаранина, Н.А Бардаш // Вісник Хмельницького національного університету, №1. – 2013. –С. 235-238 www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Vchnu_tekh/2013_1/47rom.pdf

36    Романкевич О. В. Капиллярность волокнистых материалов/О. В. Романкевич, О. А. Гаранина, Н. А. Бардаш // Известия высших учебных заведений. Технология легкой промышленности. -СПб.:СПГУТД, 2013,N № 1(19).-С.3-6 https://elibrary.ru/item.asp?id=19059475

37    Редько Я.В., Супрун Н.П. Застосування рентгенофазового аналізу для визначення розмірів неорганічної фази в нанокомпозитах на волокнистій основі // Вісник КНУТД. – № 3. – 2017.

С. 114–121. http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/6782

38    Кизимчук О.П. Мельник Л.М. Єрмоленко І.В. Вплив технологічних можливостей сучасних плосков’язальних машин на їх енергоспоживання // Вісник КНУТД – 2016. – № 5– с. 11-19

39    Кизимчук О.П. Мельник Л.М. Єрмоленко І.В. Застосування текстильних матеріалів у виробах для захисту від зовнішніх небезпек // Вісник КНУТД. – 2016. №6.

40    Новак Д.С., Будаш Ю.О., Пахаренко В.В., Березненко Н.М., Пахаренко В.О.Графічнемодел юванняпросторовогорозподілучастинокструмопровіднихнаповнювачіввполімернійматриці

// Вісник КНУТД. – 2012. – № 2 (64). – С. 42-47. (http://vistnyk.knutd.com.ua/nomera/)

41    Новак Д.С., Шостак Т.С., Куриптя Я.А., Пахаренко В.О. Дослідження властивостей поліетиленової композиції з струмопровідним поверхневим шаром // Вісник КНУТД. – 2012.

– № 4 (66). – С. 97-106. (http://vistnyk.knutd.com.ua/nomera/)

42    Новак Д.С., Пахаренко О.В, Шостак Т.С., Пахаренко В.О. Поліетиленові композиції, що вміщують струмопровідний наповнювач. Електрофізичні, фізико-механічні та реологічні характеристики // Хімічна промисловість України, 2012. – № 4. – С. 37-44. (http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Khpu/index.html)

43    Новак Д.С., Довбиш А.В., Третьякова О.В. Вплив наповнювачів на показники пожежної небезпеки струмопровідних поліетиленових композицій // Науковий вісник УкрНДІПБ, 2012. – № 1 (25). – С. 101-108. (http://undicz.mns.gov.ua/content/bulletin_fs.html)

44    Новак Д.С., Будаш Ю.О., Шостак Т.С., Пахаренко В.О, Богатирьова Г.П, Ліник Н.О. Структурні дослідження поліетиленових композицій, наповнених обмідненим графітом та вуглецевими нанотрубками // Сборник трудов Института сверхтвердых материалов им. В.Н.

Бакуля. – 2012. – выпуск 15. – С. 388-393. (http://www.ism.kiev.ua/stm/index.php?i=72)

45    Новак Д.С., Ісаєв К.Б., Пахаренко О.В., Пахаренко В.О.Теплопровідність струмопровідних поліетиленових композицій, наповнених обмідненим графітом та вуглецевими нанотрубками // Хімічна промисловість України, 2012. – № 5. – С. 52-54. (http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Khpu/index.html)

46    Новак Д.С., Курыптя Я.А., Березненко Н.М., Пахаренко В.А., Шостак Т.С. Токопроводящие полиолефиновые композиции, полученные экструзионным методом // Пластические массы, 2013. – № 8. – С. 53-58. (http://www.plastjournal.ru/)

47    Куриптя Я.А., Новак Д.С., Шостак Т.С.Поліетиленовіструмопровіднікомпозиції, наповненіграфітизованоюсажею. Одержання та дослідження. Характеристики // ХімічнапромисловістьУкраїни, 2013. – № 6. – С. 49-52. (http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Khpu/index.html)

48    Андріїв В.І., Березненко Н.М., Новак Д.С. Виробництво струмопровідних полімерних матеріалів // СборникнаучныхтрудовSWorld- випуск 3 (36). – Том 6. – Иваново: МАРКОВА АД, 2014 – С. 13–18. (http://www.sworld.com.ua/)

49    Сень О.В., Березненко Н.М., Новак Д.С. Технологічний процес одержання струмопровідних ПЕ композицій на базі екструзійного обладнання // обладнанняСборникнаучныхтрудовSWorld- випуск 3 (36). – Том 6. – Иваново: МАРКОВА АД, 2014 – С. 6 – 13. (http://www.sworld.com.ua/)

50    Борня Ю.Г., Новак Д.С. Одержання та властивості металево наповнених поліолефінових композицій // Вісник КНУТД. – № 6 (80). – 2014. – С. 57 – 67. (http://vistnyk.knutd.com.ua/nomera/)

51    Строкань В.Г., Новак Д.С. Одержання вуглецевонаповнених полімерних композицій на основі поліолефінів // Вісник КНУТД. – № 6 (80). – 2014. – С. 97 – 106. (http://vistnyk.knutd.com.ua/nomera/)

52    Кислинський С.І., Новак Д.С., Березненко Н.М. Сучасні тенденції технології одержання та застосування струмопровідних полімерних композицій // Вісник КНУТД. – № 3 (86) – 2015. –

С. 202 – 208. (http://vistnyk.knutd.com.ua/nomera/)

53    Куриптя Я.А. Властивості нанонаповнених полімерних покриттів / Я.А. Куриптя, Т.С. Шостак, Новак Д.С.// ХIII Українська конференція високомолекулярних сполук, тези конф.,

– К., 2013. – С. 475–477.

54    Куриптя Я.А. Властивості нанонаповнених полімерних покриттів / Я.А. Куриптя, Новак Д.С., Н.М. Березненко, Т.С. Шостак, В.О. Пахаренко // Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Хімія, фізика та технологія поверхні», тези конф., – К., 2013. – С. 118.

55    Куриптя Я.А. Нанонаповнені поліолефінові покриття / Я.А. Куриптя, Новак Д.С. Шостак // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференія молодих вчених та студентів – Хм., 2013. – С. 98–99.

56    Новак Д.С. Основні показники пожежної небезпеки струмопровідних поліетиленових композицій / Новак Д.С., Новак С.В., Довбиш А.В., Третьякова О.В. // Х Міжнародна конференція «Актуальні питання забезпечення пожежної та техногенної безпеки в Україні», м. Ялта, 2012.

57    Новак Д.С. Оцінка показників пожежної небезпеки струмопровідних поліетиленових композицій / Новак Д.С., Довбиш А.В., Третьякова О.В., Григорян Б.Б. // ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Пожежна безпека: теорія і практика”, м. Черкаси, Академія пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля, 2012.

58    Новак Д.С. Струмопровідні поліетиленові композиції, отримані екструзійним методом / Новак Д.С., Пахаренко О.В., Пахаренко В.О. // I Міжнародна науково-практична конференція «Хімічна технологія: наука і виробництво», м. Шостка, Шосткінський інститут СумДУ, 2012. – С. 37. (http://himtec.sumdu.edu.ua/)

59    Новак Д.С. Електропровідніполімерні гібридні композити на основі полівінілхлориду / Куриптя Я.А., Савченко Б.М., Шостак Т.С., Новак Д.С., Іскандаров Р.Ш. // Вісник КНУТД. – 2016. – № 3 (98). – С. 166-172. (http://vistnyk.knutd.com.ua/nomera/)

60    Новак Д.С. Электропроводящие полимерные композиции / Новак Д.С., Плаван В.П., Березненко Н.М. // Международная научно-техническая конференция “Современные электрохимические технологии и оборудование” Беларусь, г.Минск, 24-25 ноября 2016 г. –

С. 267-271.

61    (https://www.belstu.by/Portals/0/userfiles/26/Programma-ELEKTROHIMIYa-2016.pdf)

62    Новак Д.С., Сорохтей М.М., Резанова Н.М. Вплив нанодобавок на властивості монониток //

Вісник КНУТД. – № 1 (106) – 2017. – С. 86 – 94. (http://vistnyk.knutd.com.ua/nomera/)